khahh: Kuddelahh fällt aus dem Foto-Rahmen ?

                                                 Kuddelahh fällt aus dem Foto-Rahmen.
http://kuddelhh.blogspot.de
maik